MASZ PYTANIA DZWOŃ TEL. 608-796-424 LUB 608-824-311

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka prywatności www.speed-sport.pl

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Klientach i klientach www.speed-sport.pl.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Speed-sport Paweł Smółka ul.Kilinskiego 57 34-700 Rabka Zdrój nip 7352027869
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www. speed-sport.pl
 • Sklep – sklep internetowy pod adresem www. speed-sport.pl
 • Klient – każdy podmiot, który zakupił towar w sklepie.
 • Użytkownik  - każdy podmiot, który zarejestrował konto w sklepie, ale nie zakupił towaru
 • RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1 Dane osobowe – jak je chronimy

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu internetowego www.speed-sport.pl jest Paweł Smółka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  SPEED-SPORT
  Rabka Zdrój 34-700
  ul. Kilińskiego 57
  NIP:7352027869
  Regon 1214055714
  www.speed-sport.pl
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
  Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu www.speed-sport.pl.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przesłania Klientowi i Użytkownikowi zamówionej korespondencji handlowej oraz w innych celach określonych każdorazowo przy zbieraniu danych osobowych.
 • Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13). Gromadząc dane za pośrednictwem naszej strony www.speed-sport.pl przechowujemy dane osobowe Klienta  i Użytkownika na bezpiecznym serwerze.

§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 • Szanujemy prawo do prywatności Klientów i Użytkowników naszego sklepu. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień oraz (jeśli wyrazisz na to zgodę) w celu informowania o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie Internetowym www.speed-sport.pl. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego, dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Klientami.
 • Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji reklamowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mailowy,
  • adres pocztowy,
  • adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
  • numer telefonu,
  • Firma,
  • NIP,
  • szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.
 • Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b)
  • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Klientami umowy i z którymi
 • Administrator  zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej .
 • Administrator informuje, że od Klientów mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Klienci zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Sklepu internetowego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Sklepu internetowego.
 • Administrator informuje,że celem dochodzenia roszczeń, na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach dokonywania zamówień w  Sklepie (m in imię i nazwisko, adres., szczegółów zamówienia, a także inne dane konieczne do dochodzenia roszczenia, w tym również roszczenia odszkodowawczego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora opisany wyżej.
 • W zakresie udostępnienia danych innym podmiotom, Administrator może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na zlecenie Administratora, ale sami ustalają celem i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, świadcząc usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe:
  • Gdy Klient jest zarejestrowanym Użytkownikiem może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika w Sklepie Internetowym www.speed-sport.pl. W tym miejscu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi.
  • W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika/Klienta w trakcie wypełniania formularza, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu).
 • Klient/Użytkownik jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep www.speed-sport.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.
 • Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:
  • przez okres 3 lat w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej newslettera, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej
  • przez okres 3lat od daty założenia konta Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik/Klient nie używa konta celem złożenia zamówienia przez okres 3 lat od daty założenia konta
  • przez czas realizacji zamówienia oraz okres wymagany przepisami prawa dla celów księgowych, dla celów realizacji praw wynikających z gwarancji, jeżeli została udzielona, praw wynikających z reklamacji lub innych celów wynikających z umów zawartych z Klientami,a także celem, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;co w przypadku Klientów -nie przedsiębiorców wynosi 10 lat, a w przypadku Klientów – przedsiębiorców wynosi 3 lata.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)
 • Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  • zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  • zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  • zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
  • zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
  • zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  • zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:
  • mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji  o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  • mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
  • mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  • mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  przez Administratora
  • mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Klienta, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora lub korzystanie z funkcjonalności Sklepu, co do których konieczna jest zgoda Klienta,a także zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane,chyba, że cel ten został już osiągnięty.
 • Klient może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres speedsport@interia.eu lub pisemnie na adres Administratora: Speed-sport Paweł Smółka Ul.Kilińskiego 57 34-700 Rabka Zdrój
 • Administrator, w razie wystąpienia przez Klienta z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Klienta, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zamówienia.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl